Thờ tượng Phật vốn là truyền thống nghìn đời nay của dân tộc Việt Nam. Mỗi một hình tượng Phật, hay hình tượng của Bồ Tát, thần linh trong các ngôi chùa, miếu, trong các đạo tràng đều có ý nghĩa giáo dục rất sâu rất rộng. Ngươi xưa đã đạt đến đỉnh cao của nghệ thuật hoá giáo dục thông qua các hình tượng này. Cho nên khi hiểu rồi, chúng ta sẽ thấy Phật giáo vốn dĩ là giáo dục chứ không phải là tôn giáo.